Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-174, od 2. prosinca 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „DORA – Donesi radost“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0336 od 18.01.2021.godine, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, Udruga Ritino srce raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

 1. Radno mjesto: Gerontodomaćica – radnica za pružanje usluga potpore (pomoć u kući) – starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju na projektu „DORA – Donesi radost“
 2. Broj traženih radnica: 14
 3. Vrsta zaposlenja: na određeno do 12 mjeseci
 4. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 5. Očekivani početak rada: 1. travnja 2021.
 6. Radno iskustvo: nije uvjet
 7. Mjesto rada: područje grada Imotskog i općina Proložac, Podbablje i Zagvozd
 8. Opis poslova:
  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
  • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika
  • pomoć u socijalnoj integraciji
  • posredovanju u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika i sl.)
  • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
  • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
  • drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba u dogovoru s korisnikom/koordinatorom projekta
 9. Predviđena plaća: minimalna plaća sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu
 10. Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
  • ženski spol
  • punoljetnost
  • poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu
  • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
  • prijava u evidenciji nezaposlenih HZZ-a
 11. Prednost u zapošljavanju imaju:
  • žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice
  • majka s 3 i više malodobne djece, majka djeteta s teškoćama u razvoju, majka djeteta oboljelog od malignih bolesti
  • samohrana majka
  • žene s ovisnim članom kućanstva
  • ostale žene u nepovoljnom položaju o čemu svjedoče s odgovarajućim dokumentom
  • vozačka dozvola B kategorije

Ukoliko se kandidatkinja poziva na neko pravo ili prednost pri zapošljavanju, dužna je to pravo i dokazati prilaganjem odgovarajuće dokumentacije u protivnom se prednost neće uvažiti (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu .

Kandidatkinje su dužne u Obrascu 1 (Prijavnom obrascu) naznačiti kojoj teže zapošljivoj skupini pripadaju, te priložiti određenu potvrdu/dokaz (npr. za žene s invaliditetom presliku rješenja o invaliditetu, presliku rodnih listova djece itd.) ukoliko  je primjenjivo.

Ukoliko kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužna je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

U slučaju da kandidatkinje ispunjavaju jednake uvjete, prednost pri zapošljavanju ostvaruje kandidatkinja s ranije poslanom prijavom, što će se utvrditi provjerom datuma i vremena slanja zabilježenog na omotnici od strane Hrvatske pošte ili drugog davatelja poštanske usluge.

 1. Način prijave i dokumentacija:
 • Prijavni obrazac (Obrazac br.1)
 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja telefona i/ili mobitela)
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika svjedodžbe o najviše završenoj školi / postignutom obrazovanju
 • potvrda izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba ne starija od dana objave Natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje da se protiv kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od objave Natječaja)
 • vlastoručno ispunjena i potpisana Izjava o najviše završenoj školi/ postignutom obrazovanju (Obrazac br. 2)
 • vlastoručno ispunjena i potpisana izjava podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima Natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe projekta (Obrazac br. 3)

NAPOMENE:

Navedeni obrasci dostupni su na mrežnoj stranici projektnog partnera: https://www.cdr.hr/ te mogu se preuzeti u Klubu za zapošljavanje, Bruna Bušića 25, Imotski (1. kat; iznad caffe bara Stribor) radnim danom 10 – 12 sati.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na Natječaj dužne su poslati svoju prijavu najkasnije do 19. ožujaka 2021. godine. Prijava se dostavlja isključivo preporučenom poštom u zatvorenoj koverti, s naznakom: Za Natječaj u sklopu projekta “ DORA – Donesi radost” na adresu:

Udruga Ritino srce (kod COR)

Biskupa Paškala Vujčića 1

21260 Imotski

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati! Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete Natječaja, ne smatra se kandidatkinjom.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge tražene u Natječaju i poslana je do 19. 03. 2021. što je vidljivo na preporučenoj pošiljci.

Odabrane kandidatkinje tijekom rada imat će priliku pohađati i završiti program osposobljavanja.

S kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete (tj. koje su se pravovremeno prijavile i čije su prijave potpune) obavit će se intervju, a u slučaju velikog broja valjanih prijava prethodno će se organizirati pismeno testiranje.

O terminima održavanja intervjua i eventualnog pismenog testiranja kandidatkinje će biti obaviještene na kontakte navedene u životopisu.

Ako kandidatkinja ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukla prijavu na Natječaj.

Kandidatkinje će biti obaviještene o rezultatima Natječaja pisanim putem najkasnije 30 dana od zatvaranja Natječaja.

Udruga Ritino srce zadržava pravo poništenja Natječaja bez posebnog objašnjenja.

Sve informacije o Natječaju mogu se dobiti pozivom na broj 099 747 43 67  ili  putem e-pošte: udrugaritinosrce@gmail.com.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici projektnog partnera Centra za održivi razvoj.

Obrazac br. 1 – Prijavni obrazac

Obrazac br. 2 – Izjava o završenoj školi

Obrazac br. 3 – Izjava o suglasnosti za korištenje i obradu osobnih podataka